Resultaten (3)
Gewasbeschermingsmiddelen coaten. (Arbocatalogus - Tuinzaadbedrijven)
In dit arboblad is het minimumniveau voor de persoonlijke beschermingsmiddelen beschreven. Organisaties kunnen ervoor kiezen hier in positieve zin van af te wijken. Gezondheidsrisico’s kunnen ontstaan door blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen via: • De luchtwegen (inademing van stof of dampen). • Huid (door huidopname omdat veel gewasbeschermingmiddelen door de gave huid kunnen worden opgenomen) . • De mond (door inslikken bij eten/ drinken met ongewassen handen). De gezondheidsrisico’s kunnen variëren van: • Directe effecten: prikkeling, irritatie, bijtend effecten op ogen, huid, luchtwegen. • Lange termijn effecten: bij jarenlange blootstelling aantasting lever, nieren, zenuwstelsel, huid, allergie e.d.. Of er gezondheidrisico’s kunnen optreden hangt af van de schadelijkheid van een stof en de blootstelling. Meestal is het zo dat hoe meer je van een stof opneemt, des te groter is de inwerking op de gezondheid.De meeste gebruikers denken dat blootstelling via de ademhaling veruit de meeste risico’s oplevert. Onderzoek wijst evenwel uit dat opname via de huid zeker zo groot is als via de ademhaling. Overigens verdampen normaliter de gewasbeschermingsmiddelen die voor Coating gebruikt worden niet of nauwelijks. Blootstelling aan de gewasbeschermingsmiddelen door inademing treedt dus m.n. op door blootstelling aan stof bij aanmaken mengsels en schoonmaak-werkzaamheden en niet door dampen. Op het etiket en het veiligheidsinformatieblad is aangegeven als een gewasbeschermingsmiddel snel kan verdampen. Wie zonder goede voorbereiding een gewasbeschermingsmiddel toepast, loopt het risico zijn gezondheid te schaden. Om het risico te beheersen kunnen verschillende maatregelen worden getroffen o.a.: werken volgens het etiket/ wettelijk gebruiksvoorschrift, juiste keuze gewasbeschermingsmiddel, goed ingerichte aanmaakruimte, juiste en goed onderhouden en opgeslagen persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken, goede persoonlijke hygiëne.
Gewasbeschermingsmiddelen spuiten. (Arbocatalogus - Tuinzaadbedrijven)
In dit blad wordt beschreven hoe zoveel mogelijk gezondheidsrisico’s kunnen worden voorkomen door maatregelen te nemen. De genoemde maatregelen zijn afgestemd op de wettelijke eisen. Ook komen de genoemde maatregelen overeen met de huidige stand van de techniek en sluiten ze aan bij de verplichtingen van werkgevers en werknemers om op een gezonde en veilige manier het werk te doen. In dit arboblad is het minimumniveau voor de persoonlijke beschermingsmiddelen beschreven. Organisaties kunnen ervoor kiezen hier in positieve zin van af te wijken. Gezondheidsrisico’s kunnen ontstaan door onjuiste toepassing van de gewasbeschermingsmiddelen. Onjuiste toepassing betekent niet werken volgens de wettelijke gebruiksvoorschriften en het etiket. Hierdoor kan blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen via de huid en luchtwegen en eten/drinken (vuile handen) optreden. De mogelijke gezondheidseffecten kunnen variëren van directe effecten tot effecten op de lange termijn. Directe effecten kunnen bv. zijn irritatie/bijtend voor ogen, huid en of luchtwegen. Effecten op de lange termijn na jarenlange blootstelling kunnen bv. zijn: aantasting van het zenuwstelsel, organen, weefsels, effecten op het nageslacht, allergieën. Welke effecten kunnen optreden hangt af van het middel, de blootstellingduur en de dosis waaraan men blootgesteld is geweest. De meeste gebruikers denken dat blootstelling via de ademhaling veruit de meeste risico’s oplevert. Onderzoek wijst evenwel uit dat opname via de huid zeker zo groot is als via de ademhaling. Wie zonder goede voorbereiding een gewasbeschermingsmiddel toepast, loopt het het risico zijn gezondheid te schaden. Om het risico te verkleinen kunnen verschillende maatregelen worden getroffen o.a.: juiste keuze gewasbeschermingsmiddel, goed ingerichte aanmaakruimte, juiste en goed onderhouden en opgeslagen persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken, goede persoonlijke hygiëne.