Resultaten (28)
Hagelnetten sluiten en oprollen. (Arbocatalogus - Fruitteelt)
Bij de jaarlijkse werkzaamheden aan de hagelnetten wordt het lichaam een korte tijd intensief gebruikt. Het werk is eenzijdig en repeterend van aard en staat regelmatig onder druk omdat het belangrijk is om op het juiste moment en tijdig de netten aan te brengen of weer op te rollen. De verschillende netsystemen hebben ieder hun eigen risico’s, afhankelijk van de noodzakelijke werkhoudingen: boven schouderhoogte, ver van het lichaam al dan niet gepaard gaand met krachtige handelingen van de handen, gebogen staand onder het net en/of met visuele controle boven/achter het hoofd. In Nederland zijn in het hard fruit, met name de appels de volgende hagelnetten gangbaar: het vlakschermsysteem met clips en het vlakschermsysteem met elastieken (zigzagbinding). Ook zijn er werkzaamheden die voortkomen doordat men teelt onder hagelnetten, zoals groeibevorderen door extra geleiding met jukjes, extra ondersteuning in de hoogte, extra snoei en extra wortelsnoei, het stimuleren van bestuiving door (extra) sierbomen en uitzetten van (extra) bijen. Deze zijn in de hier buiten beschouwing gelaten. Voor de totale lichaamsbelasting doen zij er wel toe.
Handmatig planten. (Arbocatalogus - Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen)
Het handmatig planten van struiken en bomen is werk dat lichamelijk zwaar belastend kan zijn. De afgelopen jaren worden steeds meer mechanische hulpmiddelen gebruikt om het werk lichter te maken. Door kleinschaligheid of door de visie omtrent de structuur van het plantgat zijn niet overal hulpmiddelen beschikbaar of gewenst. Handwerk komt met name nog voor in de containerteelt, bij spillen, bij heesters, struiken, hagen, coniferen, vaste planten in de volle grond en bij bomen met naakte wortels.
Handmatig rooien. (Arbocatalogus - Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen)
Het handmatig rooien van struiken en bomen is werk dat lichamelijk zwaar belastend kan zijn. De afgelopen jaren worden steeds meer mechanische hulpmiddelen gebruikt om het werk lichter te maken. Door bijvoorbeeld kleinschaligheid zijn niet overal hulpmiddelen beschikbaar. Er blijft nog handwerk bestaan bij het rooien, het inbinden van de kronen of het verplaatsen van de gerooide bomen. Dit komt met name voor bij spillen en heesters, struiken, hagen, coniferen en vaste planten in de volle grond.
Handmatig snoeien. (Arbocatalogus - Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen)
In de boomteelt wordt soms veel snoeiwerk verricht met snoeimessen en -scharen, heggenscharen, bosmaaiers of specifieke snoeiers als bijvoorbeeld de supercut . Arm, schouder en nek worden daarbij intensief gebruikt. Het snoeien kan een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van overbelastingsklachten aan schouder, elleboog en pols. Oorzaak: veel dezelfde bewegingen, een grote krachtsinspanning, trillingen of schokken in een koude omgeving. Ook zijn er veiligheidsrisico's bij aangedreven snoeigereedschap
Handmatig snoeien (lichamelijke belasting). (Arbocatalogus - Fruitteelt)
In de fruitteelt wordt veel snoeiwerk verricht, zowel in de winter als ook in de zomer. Arm, schouder en nek worden daarbij intensief gebruikt. Uit de praktijk blijkt dat er in de fruitteelt veel overbelastingsklachten aan met name elleboog en pols voorkomen. Het snoeien kan hierbij een belangrijke rol spelen: veel dezelfde bewegingen, een grote krachtsinspanning, trillingen of schokken in een koude omgeving.
Handmatig stoksteken. (Arbocatalogus - Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen)
Bij het stoksteken is sprake van het uitvoeren van dezelfde (repeterende) bewegingen soms in combinatie met ongunstige lang aangehouden lichaamshoudingen. Bij de beoordeling van werkhoudingen is het van belang onderscheid te maken tussen actieve bewegingen of houdingen die langere tijd aangehouden worden (langer dan 4 seconden). Houdingen die langer aangehouden worden, geven een grotere kans op blessures. Handmatig stoksteken is werk dat lichamelijk zwaar belastend kan zijn en komt met name voor in de containerteelt en bij spillen.
Handmatig uitmesten en instrooien van paardenstallen. (Arbocatalogus - Paardenhouderij)
Handmatig uitmesten van strostallen in de paardenhouderijen is relatief zwaar lichamelijk werk. Naast de lichamelijke belasting is er bij het uitmesten en opstrooien sprake van blootstelling aan stof.
Handmatig uitzetten en rapen. (Arbocatalogus - Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen)
Bij het uitzetten en rapen is sprake van het uitvoeren van dezelfde (repeterende) bewegingen, soms in combinatie met tillen of werken in ongunstige lichaamshoudingen. Bij de beoordeling van werkhoudingen is het van belang onderscheid te maken tussen actieve bewegingen en houdingen die langere tijd aangehouden worden (langer dan 4 seconden). Houdingen die langer aangehouden worden, geven een grotere kans op blessures. Handmatig uitzetten en rapen is werk dat lichamelijk zwaar belastend is en komt met name voor in de containerteelt.
Handpalletwagen. (Arbocatalogus - Bloembollenteelt en handel)
De handpalletwagen is een veelgebruikt intern transportmiddel voor het verplaatsen van goederen. Het in beweging krijgen van een handpalletwagen is een zware klus. Zeker bij een zware lading.
Handpalletwagen. (Arbocatalogus - Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen)
De handpalletwagen is een veelgebruikt intern transportmiddel voor het verplaatsen van goederen. Het in beweging krijgen van een handpalletwagen is een zware klus. Zeker bij een zware lading.
Handpalletwagen. (Arbocatalogus - Akkerbouw en vollegrondsteelt)
De handpalletwagen is een veelgebruikt intern transportmiddel voor het verplaatsen van goederen. Het in beweging krijgen van een handpalletwagen is een zware klus. Zeker bij een zware lading.
Handpalletwagen. (Arbocatalogus - Fruitteelt)
De handpalletwagen is een veelgebruikt intern transportmiddel voor het verplaatsen van goederen. Het in beweging krijgen van een handpalletwagen is een zware klus. Zeker bij een zware lading.
Harvester (veiligheid). (Arbocatalogus - Bos en Natuur)
Met de harvester worden in een arbeidsgang bomen geveld, gesnoeid en afgekort. De werkzaamheden in de cabine zijn relatief veilig. Gevaarlijke werkzaamheden zijn het oplossen van storingen en het plegen van onderhoud aan de machine. Daarnaast bestaat het gevaar dat de harverster kantelt bij het werken op taluds en hellingen en bij bijzondere terreinomstandigheden.
Heftruck. (Arbocatalogus - Hoveniers en Groenvoorziening)
Het gebruik van een heftruck brengt verschillende gevaren met zich mee: vallende lading, een kantelende heftruck en aanrijdingen met personen. Ongevallen met heftrucks hebben regelmatig een ernstige afloop.
Heftruck. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Het gebruik van een heftruck brengt verschillende gevaren met zich mee: vallende lading, een kantelende heftruck en aanrijdingen met personen. Ongevallen met heftrucks hebben regelmatig een ernstige afloop.
Heftruck. (Arbocatalogus - Akkerbouw en vollegrondsteelt)
Het gebruik van een heftruck brengt verschillende gevaren met zich mee: vallende lading, een kantelende heftruck en aanrijdingen met personen. Ongevallen met heftrucks hebben regelmatig een ernstige afloop.
Heftruck. (Arbocatalogus - Glastuinbouw)
Het gebruik van een heftruck brengt verschillende gevaren met zich mee: vallende lading, een kantelende heftruck en aanrijdingen met personen. Ongevallen met heftrucks hebben regelmatig een ernstige afloop.
Heftruck. (Arbocatalogus - Fruitteelt)
Het gebruik van een heftruck brengt verschillende gevaren met zich mee: vallende lading, een kantelende heftruck en aanrijdingen met personen. Ongevallen met heftrucks hebben regelmatig een ernstige afloop.
Heftruck. (Arbocatalogus - Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen)
Het gebruik van een heftruck brengt verschillende gevaren met zich mee: vallende lading, een kantelende heftruck en aanrijdingen met personen. Ongevallen met heftrucks hebben regelmatig een ernstige afloop.
Heftruck. (Arbocatalogus - Bloembollenteelt en handel)
Het gebruik van een heftruck brengt verschillende gevaren met zich mee: vallende lading, een kantelende heftruck en aanrijdingen met personen. Ongevallen met heftrucks hebben regelmatig een ernstige afloop.
Heftruck en andere interne transportmiddelen. (Arbocatalogus - Tuinzaadbedrijven)
In dit arboblad is het minimumniveau voor de persoonlijke beschermingsmiddelen beschreven. Organisaties kunnen ervoor kiezen hier in positieve zin van af te wijken. In dit blad wordt beschreven hoe zoveel mogelijk een eventuele ongeval en lichamelijk klachten kunnen worden voorkomen Een ongeval kan o.a. ontstaan door: aan- en overrijden, vallende lading, kantelen van de heftruck, botsing, explosie tijdens opladen van accu’s. Daarnaast kunnen er lichamelijke klachten optreden zoals rug, nek en schouderklachten bij onjuist gebruik van de transportmiddelen, door trillingen, slecht wegdek of vloer, door verkeerde rijstijl, te hoge rijsnelheid. Om het risico te verkleinen kunnen verschillende maatregelen worden getroffen, o.a. ten aanzien van opleiding personeel, rijgedrag, goede transportroutes, tijdig onderhoud en periodieke deskundige inspectie, het juiste transportmiddel toe te passen.
Het uitruimen van kassen. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Met een teeltwisselingsmachine worden binnen glastuinbouwbedrijven substraat en tuinbouwgewassen als tomaten, paprika’s, komkommers, aardbeien, gerbera’s en rozen maar ook steenwolmatten, kokos en perliet geruimd. Met behulp van een grondtrekdoek wordt het afval naar de afvalverwerkingsmachine getransporteerd, waarna het aan de achterzijde van de opvoerband in een container gestort wordt. Het versnipperde gewas of substraat wordt vervolgens met een heftruck, trekker of shovel uit de kas gereden. De risico’s zijn o.a. het in aanraking kunnen komen met draaiende en bewegende delen van de machines, aanrijdgevaar door het interne transport, gehoorschade door het schadelijke geluid, inademen van stof van de droge planten en rugklachten door de lichamelijke belasting.
Hijsmiddelen. (Arbocatalogus - Hoveniers en Groenvoorziening)
Voor het veilig hijsen van materialen is passend hijsgereedschap nodig en kennis over het juiste gebruik daarvan. Dit voorkomt dat lasten tijdens het hijsen uit de kraan of takel vallen.
Hijswerkzaamheden. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Hijskranen zijn werktuigen die zijn ingericht en uitgerust voor het verplaatsen van vrijhangende lasten. Hieronder vallen onder andere mobiele kranen en autolaadkranen, die binnen de sector voor (beperkte) hijswerkzaamheden worden gebruikt. Sommige grondverzetmachines kunnen ook voor hijswerkzaamheden worden gebruikt , zoals voor het laden en lossen van het voertuig, het leggen van leidingen in de ontgravingen, het plaatsen van ondersteuningsschotten enz. De basis tot veilig werken met hijsmiddelen ligt in de keuze en het gebruik van het hijsmiddel en in de deskundigheid van machinist en grondpersoneel.
Hoger gelegen vlieringen en hooizolders. (Arbocatalogus - Melkvee en graasdieren)
Op vlieringen en hooizolders brengen openingen in de wanden en de vloeren het risico op vallen met zich mee.
Hout onder spanning. (Arbocatalogus - Bos en Natuur)
Werken met hout onder spanning is specialistenwerk. Bijvoorkeur wordt er machinaal gewerkt, maar er kunnen situaties zijn (o.a. na een storm) waarbij het alleen mogelijk is om met de motorkettingzaag te werken. Gevaarlijke situaties kunnen voorkomen als bomen ongecontroleerd vallen en de houtspanning ongecontroleerd vrijkomt in de nabijheid van de zager.
Huidirritatie en allergische reacties. (Arbocatalogus - Bloembollenteelt en handel)
Er is blootstelling aan biologische stoffen die irritatie en/of allergische reactie veroorzaken bij de medewerkers die in aanraking komen met stoffen afkomstig van, planten, schimmels en bacteriën. Dit kan met name huidklachten veroorzaken. Eczeem is de meest voorkomende huidaandoening, dat aanvankelijk ontstaat door beschadigingen, contact met onder andere vuil, water, ontvettende, schurende stoffen en schrale weersomstandigheden. Een beperkt aantal mensen ontwikkelt een specifieke contactallergie, dat ontstaat doordat het afweerapparaat van het lichaam reageert op in wezen onschadelijke stoffen. Rubber- of latex handschoenen worden vaak gebruikt, maar bieden weinig bescherming tegen plantensappen en kunnen rubberallergie veroorzaken.
Huidirritatie en allergische reacties. (Arbocatalogus - Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen)
Er is blootstelling aan biologische stoffen die irritatie en/of allergische reactie veroorzaken bij de medewerkers die in aanraking komen met stoffen afkomstig van, planten, schimmels en bacteriën. Dit kan met name huidklachten veroorzaken. Eczeem is de meest voorkomende huidaandoening, dat aanvankelijk ontstaat door beschadigingen, contact met onder andere vuil, water, ontvettende, schurende stoffen en schrale weersomstandigheden. Een beperkt aantal mensen ontwikkelt een specifieke contactallergie, dat ontstaat doordat het afweerapparaat van het lichaam reageert op in wezen onschadelijke stoffen. Rubber- of latex handschoenen worden vaak gebruikt, maar bieden weinig bescherming tegen plantensappen en kunnen rubberallergie veroorzaken.