Resultaten (26)
Machineveiligheid (algemeen). (Arbocatalogus - Bos en Natuur)
Het werken met machines, apparaten, gereedschappen en installaties (hierna te noemen: machines) kan gevaren veroorzaken. Machines kunnen gevaarlijk zijn of gevaarlijk worden door veroudering of slijtage. Bij gewijzigde machines of machines die geheel zelf gemaakt worden, zijn de gevolgen voor de veiligheid soms onvoldoende bekend.
Machineveiligheid algemeen. (Arbocatalogus - Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen)
Het werken met machines, apparaten, gereedschappen en installaties (hierna te noemen: machines) kan gevaren veroorzaken. Machines kunnen gevaarlijk zijn of gevaarlijk worden door veroudering of slijtage. Bij gewijzigde machines of machines die geheel zelf gemaakt worden, zijn de gevolgen voor de veiligheid soms onvoldoende bekend.
Machineveiligheid algemeen. (Arbocatalogus - Akkerbouw en vollegrondsteelt)
Het werken met machines, apparaten, gereedschappen en installaties (hierna te noemen: machines) kan gevaren veroorzaken. Machines kunnen gevaarlijk zijn of gevaarlijk worden door veroudering of slijtage. Bij gewijzigde machines of machines die geheel zelf gemaakt worden, zijn de gevolgen voor de veiligheid soms onvoldoende bekend.
Machineveiligheid algemeen. (Arbocatalogus - Varkenshouderij)
Het werken met machines, apparaten, gereedschappen en installaties (hierna te noemen: machines) kan gevaren veroorzaken. Machines kunnen gevaarlijk zijn of gevaarlijk worden door veroudering of slijtage. Bij gewijzigde machines of machines die geheel zelf gemaakt worden, zijn de gevolgen voor de veiligheid soms onvoldoende bekend.
Machineveiligheid algemeen. (Arbocatalogus - Pluimveehouderij)
Het werken met machines, apparaten, gereedschappen en installaties (hierna te noemen: machines) kan gevaren veroorzaken. Machines kunnen gevaarlijk zijn of gevaarlijk worden door veroudering of slijtage. Bij gewijzigde machines of machines die geheel zelf gemaakt worden, zijn de gevolgen voor de veiligheid soms onvoldoende bekend.
Machineveiligheid algemeen. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Het werken met machines, apparaten, gereedschappen en installaties (hierna te noemen: machines) is veilig als gewerkt wordt volgens onderstaande instructies. Aanpassingen aan machines vragen om een nieuwe veiligheidsbeoordeling.
Machineveiligheid algemeen. (Arbocatalogus - Bloembollenteelt en handel)
Het werken met machines, apparaten, gereedschappen en installaties (hierna te noemen: machines) kan gevaren veroorzaken. Machines kunnen gevaarlijk zijn of gevaarlijk worden door veroudering of slijtage. Bij gewijzigde machines of machines die geheel zelf gemaakt worden, zijn de gevolgen voor de veiligheid soms onvoldoende bekend.
Machineveiligheid algemeen. (Arbocatalogus - Fruitteelt)
Het werken met machines, apparaten, gereedschappen en installaties (hierna te noemen: machines) kan gevaren veroorzaken. Machines kunnen gevaarlijk zijn of gevaarlijk worden door veroudering of slijtage. Bij gewijzigde machines of machines die geheel zelf gemaakt worden, zijn de gevolgen voor de veiligheid soms onvoldoende bekend.
Machineveiligheid algemeen. (Arbocatalogus - Paardenhouderij)
Het werken met machines, apparaten, gereedschappen en installaties (hierna te noemen: machines) kan gevaren veroorzaken. Machines kunnen gevaarlijk zijn of gevaarlijk worden door veroudering of slijtage. Bij gewijzigde machines of machines die geheel zelf worden gemaakt, zijn de gevolgen voor de veiligheid soms onvoldoende bekend.
Machineveiligheid algemeen. (Arbocatalogus - Melkvee en graasdieren)
Het werken met machines, apparaten, gereedschappen en installaties (hierna te noemen: machines) kan gevaren veroorzaken. Machines kunnen gevaarlijk zijn of gevaarlijk worden door veroudering of slijtage. Bij gewijzigde machines of machines die geheel zelf gemaakt worden, zijn de gevolgen voor de veiligheid soms onvoldoende bekend.
Machineveiligheid algemeen. (Arbocatalogus - Tuinzaadbedrijven)
In dit arboblad is het minimumniveau voor de persoonlijke beschermingsmiddelen beschreven. Organisaties kunnen ervoor kiezen hier in positieve zin van af te wijken. In dit blad wordt beschreven hoe zoveel mogelijk ongevallen en brand e.d. kunnen worden voorkomen. Ongevallen kunnen optreden o.a. door beknelling, elektrocutie, snijdongevallen. Om het risico te verkleinen kunnen verschillende maatregelen worden getroffen o.a. : nagaan of eliminatie van het gevaar aan de bron mogelijk is, aanbrengen van afschermingen of beveiligingsinrichtingen, alleen machines met CE-merk aanschaffen, regelmatige controle/onderhoud/ inspectie/keuring van hijs- en hefmiddelen, heftrucks, elektrische onderdelen van installatie/machines/apparatuur, voorlichting/instructie.
Machineveiligheid algemeen. (Arbocatalogus - Hoveniers en Groenvoorziening)
Het werken met machines, apparaten, gereedschappen en installaties (hierna te noemen: machines) kan gevaren veroorzaken. Machines kunnen gevaarlijk zijn of gevaarlijk worden door veroudering of slijtage. Bij gewijzigde machines of machines die geheel zelf gemaakt worden, zijn de gevolgen voor de veiligheid soms onvoldoende bekend.
Melken. (Arbocatalogus - Melkvee en graasdieren)
Belangrijke aandachtspunten bij het melken zijn de ergonomie van de melkstal, gladde vloeren en trapjes, een lawaaiige vacuümpomp, verlichting, temperatuur en de reiniging van de melkstal.
Mestgassen. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Bij het werken met drijfmest komen mestgassen vrij. Mestgas bestaat uit onder andere zwavelwaterstof, ammoniak en methaan. Het kan ook blauwzuurgas bevatten. Door pieken in de concentratie (in de mengmesttank, bij het mixen en bij het breken van de koek op de drijfmest) kunnen dodelijke situaties voor mens en dier ontstaan. Deze gassen verdringen ook het zuurstof waardoor een levensgevaarlijke situatie kan ontstaan. Sommige gassen zijn bovendien brandgevaarlijk. Plaatsen die extra gevaar opleveren zijn de tank van de mengmestverspreider, de mestsilo, mesttransportvoertuig, de directe omgeving van de mixgaten, silo-openingen , mangat van de tankwagen, de stalruimte tijdens het mixen, de onderkelderde stalvloer (roosters), de lager gelegen putten (onder andere de melkstalput) en de trekkercabine. Door luchtstromingen kunnen gassen zich in de trekker ophopen, vooral tijdens het mixen met windstil weer.
Mestgassen. (Arbocatalogus - Melkvee en graasdieren)
Bij het mixen van drijfmest in onderkelderde stallen kan mestgas in de stalruimtes komen. Mestgas bestaat uit onder andere zwavelwaterstof, ammoniak en methaan. Het kan ook blauwzuurgas bevatten. Zo kunnen er dodelijke situaties ontstaan voor de mens en voor de opgehokte dieren. Plaatsen die extra gevaar opleveren zijn de directe omgeving van de mixgaten, de onderkelderde stalvloer (roosters) en de lager gelegen putten, waaronder ook de melkstalput. De gassen kunnen via een geopend achterraam zich ook ophopen in de trekker die de mixer aandrijft. Ook de (lege) mengmesttank kan gevaarlijke concentratie stoffen bevatten of een te laag zuurstofgehalte hebben. Omdat de meeste mestgassen brandbaar zijn, kan er bij open vuur (las- en slijpwerkzaamheden) gemakkelijk brand ontstaan of explosie plaatsvinden.
Mestschuiven. (Arbocatalogus - Melkvee en graasdieren)
In ligboxenstallen waar koeien gehouden worden op roosters is mestschuiven een dagelijks terugkerend werk.
Minigraver. (Arbocatalogus - Hoveniers en Groenvoorziening)
Het werken met een graafmachine kan gevaarlijk zijn. Bijvoorbeeld het gevaar van kantelen op een talud of helling bij sloten of kanalen, maar ook bij op- en afrijden van de aanhangwagen of auto. Als de spoorbreedte kleiner wordt, neemt het kantelgevaar toe. Bij minigravers (tot 5½ ton) is de spoorbreedte klein, waardoor het kantelgevaar relatief groot is. Een ander gevaar is het raken van kabels, leidingen en buizen. Grote graafmachines worden in de hoveniers sector weinig ingezet en worden in dit stuk niet beschreven.
Motor- / accuaangedreven handgereedschap. (Arbocatalogus - Hoveniers en Groenvoorziening)
De bladblazer, de heggenschaar en de stenendoorslijpmachine zijn handgereedschappen die vaak door een motor aangedreven worden. Het werken ermee brengt lawaai, trillingen, fysieke belasting en schadelijke stoffen (uitlaatgassen en stof) met zich mee. Een te grote blootstelling kan schadelijke effecten hebben op de veiligheid en de gezondheid. De nieuwe accutechniek wordt in de praktijk steeds meer toegepast, bijvoorbeeld bij de heggenschaar, kettingzaag en bosmaaier.
Motor- / accuheggenschaar (Lichamelijke belasting). (Arbocatalogus - Hoveniers en Groenvoorziening)
Langdurig werken met een motor- of accuheggenschaar of stokheggenschaar is lichamelijk zwaar belastend. Het kan klachten veroorzaken aan gewrichten, pezen, spieren in de rug en andere delen van het lichaam. Het aspect "Veiligheid" bij het werken met de motor- of accuheggenschaar is beschreven in "Motor- / accuaangedreven handgereedschap".
Motor- / accukettingzaag (Lichamelijke belasting). (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Langdurig werken met een motor- / accukettingzaag is lichamelijk zwaar belastend en kan klachten veroorzaken aan gewrichten, pezen, spieren en rug.
Motor- / accukettingzaag (Lichamelijke belasting). (Arbocatalogus - Hoveniers en Groenvoorziening)
Langdurig werken met een motor- / accukettingzaag is lichamelijk zwaar belastend en kan klachten veroorzaken aan gewrichten, pezen, spieren en rug.
Motor- / accukettingzaag (Veiligheid). (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Werken met een motorkettingzaag brengt veiligheidsrisico's met zich mee. De ketting draait snel en het hout kan zich onvoorspelbaar gedragen. Denk aan plotseling vallende takken of bomen, splijtende stammen, opverende takken en wegdraaiende bomen.
Motor- / accukettingzaag (Veiligheid). (Arbocatalogus - Hoveniers en Groenvoorziening)
Werken met een motorkettingzaag brengt veiligheidsrisico's met zich mee. De ketting draait snel en het hout kan zich onvoorspelbaar gedragen. Denk aan plotseling vallende takken of bomen, splijtende stammen, opverende takken en wegdraaiende bomen.
Motorkettingzaag (Lichamelijke belasting). (Arbocatalogus - Fruitteelt)
Langdurig werken met een motorkettingzaag is lichamelijk zwaar belastend en kan klachten veroorzaken aan gewrichten, pezen, spieren en rug.
Motorkettingzaag (Veiligheid). (Arbocatalogus - Fruitteelt)
Werken met een motorkettingzaag brengt veiligheidsrisico's met zich mee. De kettingzaag draait snel en het hout kan zich onvoorspelbaar gedragen. Denk aan plotseling vallende takken of bomen, splijtende stammen, opverende takken en wegdraaiende bomen.