Resultaten (15)
Persoonlijke beschermingsmiddelen. (Arbocatalogus - Bloembollenteelt en handel)
Persoonlijke beschermingsmiddelen worden meestal als lastig ervaren, ze kunnen hinder geven en worden daarom soms niet of niet goed gebruikt. Daarom is het beter om risico’s zo veel mogelijk bij de bron aan te pakken. Persoonlijke beschermingsmiddelen mogen pas gebruikt worden als de risico’s niet op een andere manier kunnen worden beperkt en zijn dus altijd het sluitstuk bij het treffen van maatregelen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen. (Arbocatalogus - Paardenhouderij)
Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen hinder geven en worden daarom niet altijd (goed) gebruikt. Daarom is het beter risico’s zo veel mogelijk bij de bron aan te pakken. De regel is dat persoonlijke beschermingsmiddelen pas mogen worden gebruikt als de risico’s niet op een andere manier kunnen worden beperkt. Ze zijn dus altijd het sluitstuk bij het treffen van maatregelen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
De noodzaak om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken moet zoveel als mogelijk worden voorkomen, door risico’s op een andere manier op te lossen. Persoonlijke beschermingsmiddelen mogen pas gebruikt worden als de risico’s niet op een andere manier kunnen worden beperkt en zijn dus altijd het sluitstuk bij het treffen van maatregelen . De manier waarop persoonlijke beschermingsmidelen gebruikt worden bepaald of je goed beschermd bent. Een persoonlijk beschermingsmiddel is in beginsel bestemd voor het gebruik door één persoon.
Persoonlijke beschermingsmiddelen. (Arbocatalogus - Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen)
Persoonlijke beschermingsmiddelen worden meestal als lastig ervaren, ze kunnen hinder geven en worden daarom soms niet of niet goed gebruikt. Daarom is het beter om risico’s zo veel mogelijk bij de bron aan te pakken. Persoonlijke beschermingsmiddelen mogen pas gebruikt worden als de risico’s niet op een andere manier kunnen worden beperkt en zijn dus altijd het sluitstuk bij het treffen van maatregelen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen. (Arbocatalogus - Hoveniers en Groenvoorziening)
Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen hinder geven en worden daarom soms niet of niet goed gebruikt. Daarom is het beter om risico’s zo veel mogelijk bij de bron aan te pakken. Persoonlijke beschermingsmiddelen mogen pas gebruikt worden als de risico’s niet op een andere manier kunnen worden beperkt en zijn dus altijd het sluitstuk bij het treffen van maatregelen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen. (Arbocatalogus - Fruitteelt)
Persoonlijke beschermingsmiddelen worden meestal als lastig ervaren, ze kunnen hinder geven en worden daarom soms niet of niet goed gebruikt. Daarom is het beter om risico’s zo veel mogelijk bij de bron aan te pakken. Persoonlijke beschermingsmiddelen mogen pas gebruikt worden als de risico’s niet op een andere manier kunnen worden beperkt en zijn dus altijd het sluitstuk bij het treffen van maatregelen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen. (Arbocatalogus - Akkerbouw en vollegrondsteelt)
Persoonlijke beschermingsmiddelen worden meestal als lastig ervaren, ze kunnen hinder geven en worden daarom soms niet of niet goed gebruikt. Daarom is het beter om risico’s zo veel mogelijk bij de bron aan te pakken. Persoonlijke beschermingsmiddelen mogen pas gebruikt worden als de risico’s niet op een andere manier kunnen worden beperkt en zijn dus altijd het sluitstuk bij het treffen van maatregelen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). (Arbocatalogus - Bos en Natuur)
Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn meestal lastig om mee te werken en worden daarom soms niet of niet goed gebruikt. De noodzaak om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken moet daarom zoveel als mogelijk worden voorkomen, door risico’s op een andere manier op te lossen. Persoonlijke beschermingsmiddelen mogen pas gebruikt worden als de risico’s niet op een andere manier kunnen worden beperkt en zijn dus altijd het sluitstuk bij het treffen van maatregelen.
Pilleren. (Arbocatalogus - Tuinzaadbedrijven)
In dit blad wordt beschreven hoe zoveel mogelijk gezondheidsrisico’s kunnen worden voorkomen door maatregelen te nemen. De genoemde maatregelen zijn afgestemd op de wettelijke eisen. Ook komen de genoemde maatregelen overeen met de huidige stand van de techniek en sluiten ze aan bij de verplichtingen van werkgevers en werknemers om op een gezonde en veilige manier het werk te doen. In dit arboblad is het minimumniveau voor de persoonlijke beschermingsmiddelen beschreven. Organisaties kunnen ervoor kiezen hier in positieve zin van af te wijken. Gezondheidsrisico’s kunnen ontstaan door blootstelling aan stof via de luchtwegen. Het stof kan kristallijn kwarts, trydimiet, cristoballiet bevatten. Het bestaat uit hele kleine onoplosbare stofdeeltjes die diep in je longen kunnen terechtkomen. Het gaat om het zg. respirabele gedeelte dat de schade kan veroorzaken (deeltjesgrootte kleiner dan 5 micrometer). Deze deeltjes kunnen moeilijk door je lichaam worden verwijderd, het gaat ook heel langzaam.Diep in je longen kunnen de stofdeeltjes bindweefselvorming veroorzaken. Dit wordt ook wel silicose of stoflong genoemd. Het longweefsel wordt dan minder elastisch waardoor je bij inspanning kortademig en benauwd wordt, je gaat hoesten en hebt last van pijn op de borst. Hoe meer stof je inademt, hoe meer schade er ontstaat en die schade is niet meer te herstellen. Kwarts staat op de lijst van kankerverwekkende stoffen. Om het risico te verkleinen kunnen verschillende maatregelen worden getroffen o.a. : goed ontworpen plaatselijke afzuiging, gebruik van poederdoseerders, stofzuigers met HEPA-filters gebruiken, geen gebruik maken van perslucht of bezems, stofconcentraties laten meten, medewerkers voorlichten.
Pluktrein. (Arbocatalogus - Fruitteelt)
Een pluktrein bestaat uit aan elkaar gekoppelde karretjes die achter de trekker gekoppeld worden. Op die karretjes worden fruitkisten gezet die volgeplukt kunnen worden. Zo hebben de plukkers altijd een kist in de buurt. De pluktrein rijdt stapvoets door de boomgaard. Het gevaar is aanwezig dat personen tussen de rijdende karretjes komen.
Potmachine. (Arbocatalogus - Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen)
Werken met de potmachine brengt beknellingsgevaar met zich mee. Iemand kan tussen de pottenbaanketting bekneld raken of in andere bewegende delen van de machine. Dit laatste gebeurt als de kappen van de aandrijving open staan of verwijderd zijn.
Psychosociale arbeidsbelasting (PSA). (Arbocatalogus - Hoveniers en Groenvoorziening)
Onder Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) wordt verstaan werkdruk, seksuele intimidatie, agressie en geweld en pesten. In de werksituatie kunnen deze stress veroorzaken. In de groene sector heeft men vooral te maken met werkdruk in piekperiodes, werkdruk veroorzaakt door planningsproblemen en agressie van omstanders. Ook slechte communicatie of omgangsvormen tussen leiding en medewerkers of medewerkers onderling kunnen stress veroorzaken.
Psychosociale arbeidsbelasting (PSA). (Arbocatalogus - Paardenhouderij)
Onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA) wordt verstaan: werkdruk, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten tijdens het werk. In de paardenhouderij is specifiek aandacht nodig voor werkdruk. Deze kan ontstaan door een toenemende hoeveelheid werk in piekperiodes, uitval van medewerkers en bijvoorbeeld door planningsproblemen. In de paardenhouderij is er vaak sprake van gespecialiseerde functies. Hoe meer gespecialiseerd het werk is (hoe hoger men is opgeleid), hoe meer behoefte men heeft om het werk naar eigen vrijheid in te delen. Als dat niet lukt of niet wordt toegestaan, is dit van invloed op de ervaren werkdruk en het ontstaan van stress. Ook slechte communicatie of omgangsvormen tussen leiding en medewerkers of medewerkers onderling kunnen stress veroorzaken.
Psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Werkdruk en (on)gewenst gedrag.. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Onder Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) wordt verstaan werkdruk, seksuele intimidatie, agressie en geweld en pesten. In de werksituatie kunnen deze stress veroorzaken. In het mechanisch loonwerk heeft men vooral te maken met werkdruk in piekperiodes, werkdruk veroorzaakt door planningsproblemen en agressie van omstanders. Ook slechte communicatie of omgangsvormen tussen leiding en medewerkers of medewerkers onderling kunnen stress veroorzaken.