Resultaten (2)
Persoonlijke beschermingsmiddelen. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
De noodzaak om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken moet zoveel als mogelijk worden voorkomen, door risico’s op een andere manier op te lossen. Persoonlijke beschermingsmiddelen mogen pas gebruikt worden als de risico’s niet op een andere manier kunnen worden beperkt en zijn dus altijd het sluitstuk bij het treffen van maatregelen . De manier waarop persoonlijke beschermingsmidelen gebruikt worden bepaald of je goed beschermd bent. Een persoonlijk beschermingsmiddel is in beginsel bestemd voor het gebruik door één persoon.
Psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Werkdruk en (on)gewenst gedrag.. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Onder Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) wordt verstaan werkdruk, seksuele intimidatie, agressie en geweld en pesten. In de werksituatie kunnen deze stress veroorzaken. In het mechanisch loonwerk heeft men vooral te maken met werkdruk in piekperiodes, werkdruk veroorzaakt door planningsproblemen en agressie van omstanders. Ook slechte communicatie of omgangsvormen tussen leiding en medewerkers of medewerkers onderling kunnen stress veroorzaken.