Resultaten (1)
Re-entry. (Arbocatalogus - Tuinzaadbedrijven)
In dit blad wordt beschreven hoe zoveel mogelijk gezondheidsrisico’s kunnen worden voorkomen door maatregelen te nemen. De genoemde maatregelen zijn afgestemd op de wettelijke eisen. Ook komen de genoemde maatregelen overeen met de huidige stand van de techniek en sluiten ze aan bij de verplichtingen van werkgevers en werknemers om op een gezonde en veilige manier het werk te doen. In dit arboblad is het minimumniveau voor de persoonlijke beschermingsmiddelen beschreven. Organisaties kunnen ervoor kiezen hier in positieve zin van af te wijken. Gezondheidsrisico’s kunnen ontstaan doordat medewerkers met gewasbeschermingsmiddelen in contact komen na herbetreding (re-entry) van een behandelde kas. Gewasbeschermingsmiddelen kunnen nog enige tijd (dagen, enkele weken) achterblijven op het gewas, op de grond of in de kas. Hierdoor kan blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen via de huid en luchtwegen en eten/drinken (vuile handen) optreden indien geen of onvoldoende maatregelen worden genomen. De mogelijke gezondheidseffecten kunnen variëren van directe effecten tot effecten op de lange termijn. Directe effecten kunnen bv. zijn irritatie/bijtend voor ogen, huid en of luchtwegen. Effecten op de lange termijn na jarenlange blootsteling kunnen bv. zijn: aantasting van het zenuwstelsel, organen, weefsels, effecten op het nageslacht, allergieën. Welke effecten kunnen optreden hangt af van de toegepaste middelen en de dosis waaraan men is blootgesteld geweest. De meeste gebruikers denken dat blootstelling via de ademhaling veruit de meeste risico’s oplevert. Onderzoek wijst evenwel uit dat opname via de huid (vooral de handen, onderarmen) zeker zo groot is als via de ademhaling. In de loop der tijd neemt de concentratie af (neerslag deeltjes, afbraak, luchtverversing e.d.), en dus ook de kans op blootstelling. De hoogte en dichtheid van het gewas, hoe lang iemand in het gewas werkt en het soort werkzaamheden dat uitgevoerd wordt bepalen de huidblootstelling bij herbetreden. Om het risico te verkleinen kunnen verschillende maatregelen worden getroffen, o.a.: spuitwerkzaamheden uitvoeren vlak voor het weekend, werkzaamheden in het behandelde gewas net voor of geruime tijd na de behandeling, herbetredingstijd in acht nemen, goede persoonlijke hygiëne, juiste persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen.