Resultaten (32)
Taakroulatie. (Arbocatalogus - Glastuinbouw)
Het overgrote deel van de werkzaamheden in de glastuinbouw bestaat uit een beperkt aantal taken: planten, gewasverzorging, oogsten en veilingklaar maken. Als steeds dezelfde bewegingen worden gemaakt, kunnen de schouders, nek, armen en handen overbelast raken. Bij het werk in het gewas wordt bovendien vaak licht gebukt of in een bepaalde, gedraaide stand gewerkt. Dit belast de onderrug. Langdurig staand werken, zoals op de buisrailwagen of bij de sorteermachine, belast de benen. De kans op klachten wordt minder groot als de werknemers op een dag verschillende werkzaamheden uitvoeren. Dit heet taakroulatie. De afwisseling kan eenzijdig gebruikte spieren en pezen ontlasten. Taakroulatie vergroot de variatie in het werk en daarmee de motivatie van de medewerkers.
Takkenversnipperaar. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Werken met een takkenversnipperaar brengt grote gevaren met zich mee. Dat komt door: de draaiende delen van de versnipperaar die het hout naar binnen trekken en verkleinen; de wegslaande takken bij de invoertrechter; de wegvliegende delen die de afvoerpijp met grote snelheid verlaten.
Takkenversnipperaar. (Arbocatalogus - Hoveniers en Groenvoorziening)
Werken met een takkenversnipperaar brengt grote gevaren met zich mee. Dat komt door: de draaiende delen van de versnipperaar die het hout naar binnen trekken en verkleinen de wegslaande takken bij de invoertrechter de wegvliegende delen die de afvoerpijp met grote snelheid verlaten
Takkenversnipperaar handinvoer. (Arbocatalogus - Bos en Natuur)
Bij de handmatige invoer van takken kan een medewerker in aanraking komen met scherpe delen, wegzwiepende takken of weggeblazen snippers. Als de takken met behulp van een hydraulische kraan worden ingevoerd is er kans op persoonlijk letsel bij het opheffen van een storing. Andere aspecten die de gezondheid kunnen schaden zijn lawaai, uitlaatgassen en lichamelijke belasting.
Teken en de ziekte van Lyme. (Arbocatalogus - Bos en Natuur)
Als besmette teken mensen bijten, dan kunnen zij de bacterie Borrelia overbrengen. Deze bacterie veroorzaakt de Ziekte van Lyme. De schadelijke gevolgen voor de gezondheid kan variëren van licht tot ernstig. Aandacht voor preventie en tijdige behandeling is daarom van belang.
Teken en de ziekte van Lyme. (Arbocatalogus - Hoveniers en Groenvoorziening)
Teken zijn kleine spinachtige beestjes die voorkomen in het groen. Als besmette teken mensen bijten, dan kunnen zij de bacterie Borrelia overbrengen. Deze bacterie veroorzaakt de ziekte van Lyme. Vroeger kwamen teken vooral voor in natuurgebieden, maar steeds vaker zijn ze te vinden in parken en tuinen en steeds meer teken zijn besmet. Dit betekent dat de kans groter wordt dat een hovenier gebeten wordt door een besmette teek.
Tillen bij het palletiseren. (Arbocatalogus - Fruitteelt)
Ongeveer de helft van het verzuim en arbeidsongeschiktheid wordt veroorzaakt de door klachten aan de rug en het bewegingsapparaat. In de fruitteelt worden frequent kratten en dozen met fruit getild. Dit gebeurt soms in gebogen en/of gedraaide houding en regelmatig boven schouderhoogte, wat extra belastend is.
Tillen bij het palletiseren. (Arbocatalogus - Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen)
Ongeveer de helft van het verzuim en arbeidsongeschiktheid wordt veroorzaakt door klachten aan de rug en het bewegingsapparaat. In de boomteelt worden frequent kratten getild. Dit gebeurt soms in gebogen en/of gedraaide houding en regelmatig boven schouderhoogte, wat extra belastend is.
Tillen en dragen. (Arbocatalogus - Bloembollenteelt en handel)
Ongeveer de helft van het verzuim en arbeidsongeschiktheid wordt veroorzaakt door klachten aan de rug en andere spieren en gewrichten. In de agrarische sector worden frequent zakken en kratten getild. Dit gebeurt soms in gebogen en/of gedraaide houding en ook boven schouderhoogte, wat extra belastend is. Ook komt het lopen met zware gewichten regelmatig voor.
Tillen en dragen. (Arbocatalogus - Fruitteelt)
Ongeveer de helft van het verzuim en arbeidsongeschiktheid wordt veroorzaakt door klachten aan de rug en andere spieren en gewrichten. In de agrarische sector worden frequent zakken en kratten getild. Dit gebeurt soms in gebogen en/of gedraaide houding en ook boven schouderhoogte, wat extra belastend is. Ook komt het lopen met zware gewichten regelmatig voor.
Tillen en dragen. (Arbocatalogus - Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen)
Ongeveer de helft van het verzuim en arbeidsongeschiktheid wordt veroorzaakt door klachten aan de rug en andere spieren en gewrichten. In de agrarische sector worden frequent zakken en kratten getild. Dit gebeurt soms in gebogen en/of gedraaide houding en ook boven schouderhoogte, wat extra belastend is. Ook komt het lopen met zware gewichten regelmatig voor.
Tillen en dragen. (Arbocatalogus - Akkerbouw en vollegrondsteelt)
Ongeveer de helft van het verzuim en arbeidsongeschiktheid wordt veroorzaakt door klachten aan de rug en andere spieren en gewrichten. In de agrarische sector worden frequent zakken en kratten getild. Dit gebeurt soms in gebogen en/of gedraaide houding en ook boven schouderhoogte, wat extra belastend is. Ook komt het lopen met zware gewichten regelmatig voor.
Tillen en dragen. (Arbocatalogus - Glastuinbouw)
Door tillen en dragen kunnen klachten ontstaan aan de spieren en gewrichten van de rug, de benen en de armen.
Tillen en dragen, duwen en trekken. (Arbocatalogus - Hoveniers en Groenvoorziening)
Fysieke belasting als gevolg van tillen, dragen, duwen en trekken komt in het werk voor bij werkzaamheden zoals: Tillen en dragen materialen bij renovatie, aanleg en onderhoud van tuinen en tuinobjecten; Trekken en duwen aan te verplaatsen takken, kruiwagens en andere arbeidsmiddelen; Dragen van en werken met accu- of motoraangedreven apparatuur, zoals een heggeschaar, kettingzaag, bladblazer en bosmaaier; Interieurbeplanting; Bestraten. Het beheersen van fysiek werk kan er voor zorgen dat mensen door minder klachten en minder slijtage beter inzetbaar blijven.
Tillen en dragen, duwen en trekken. (Arbocatalogus - Tuinzaadbedrijven)
Dit arboblad is bedoeld voor werkgevers en ingehuurde derden om te voldoen aan de verplichtingen uit de arbowet. Medewerkers dienen het te gebruiken als checklist. Het beschrijft de maatregelen die genomen moeten worden om werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. Het is belangrijk om deze voorschriften op te volgen of maatregelen te nemen met een gelijk beschermingsniveau. De genoemde maatregelen zijn afgestemd op de wettelijke eisen. Ook komen de genoemde maatregelen overeen met de huidige stand van de techniek en sluiten ze aan bij de verplichtingen van werkgevers en werknemers om op een gezonde en veilige manier het werk te doen. In dit arboblad is het minimumniveau voor de persoonlijke beschermingsmiddelen beschreven. Organisaties kunnen ervoor kiezen hier in positieve zin van af te wijken. In dit blad wordt beschreven hoe zoveel mogelijk eventuele lichamelijke klachten kunnen worden voorkomen Lichamelijke klachten kunnen o.a. ontstaan door te zware belasting, te veel kracht moeten zetten. Om het risico te verkleinen kunnen verschillende maatregelen worden getroffen, o.a.: goede organisatie werkzaamheden, werkplek juist inrichten, tilhulpmiddelen verstrekken en gebruiken, juiste werkwijze hanteren.
Tillen en dragen, duwen en trekken. (Arbocatalogus - Bos en Natuur)
Lichamelijk zwaar werk als gevolg van tillen, dragen, duwen en trekken komt in het bos en de natuur veel voor, bij werkzaamheden als: Trekken aan kleine boompjes, die nog geworteld zijn; Trekken aan takken, dunhout en brandhout dat men los in het bos aantreft; Tillen en dragen van dun hout, stammetjes, brandhout, planten, plantenbakken, zakgoed, gereedschappen en materialen; Duwen en trekken aan vee en kadavers; Dragen van en werken met apparatuur o.a. de motorkettingzaag, motorstokzaag, motorgrondboor, en de bosmaaier. (linken plaatsen naar werken met de MKZ en de bosmaaier) Het veelal fysiek zware werk wordt door een combinatie van het niet inzetten van de juiste werkmiddelen, verkeerd gebruik van de werkmiddelen, ongunstige werkhoudingen, en een slechte conditie nog zwaarder. Zware lichamelijke belasting kan tot gevolg hebben dat er langdurige blessures en/of slijtage ontstaan. Zeker nu wordt verwacht dat mensen langer doorwerken is het zaak om fysieke overbelasting door tillen, dragen, duwen en trekken zo veel als mogelijk te voorkomen.
Tillen van biggen. (Arbocatalogus - Varkenshouderij)
Biggen tillen in een gebogen houding komt voor bij castreren, spenen, selecteren, bloedprikken en laden. Doordat er sprake is van een bewegend, onwillig dier en weinig grip kunnen er bij het oppakken onverwachte bewegingen worden gemaakt. Bij dit werk bestaat er een risico op overbelasting van de rug.
Tillen van broedbakken. (Arbocatalogus - Pluimveehouderij)
Het inzetten en uithalen van broedbakken in broedkarren gebeurt in sommige bedrijven handmatig. De bakken wegen ongeveer 10 kg. Er moet van laag (door de knieën) naar hoog (boven schouderhoogte) worden getild. Door de lengte van de bak is er sprake van ver reiken.
Tillen van jerrycans en zakgoed. (Arbocatalogus - Varkenshouderij)
In de varkenshouderij worden regelmatig zakken en jerrycans getild. Afhankelijk van de frequentie en de omstandigheden waaronder wordt getild kan dit op termijn rugklachten veroorzaken.
Tillen van producten. (Arbocatalogus - Paardenhouderij)
In de paardenhouderij wordt, afhankelijk van aard en grootte van het bedrijf, gebruik gemaakt van in zakken of pakken verpakte producten (o.a. paardenbrokken, havermixen, voederpeen, bodemstrooisel, hooibalen, etc.). De verpakte producten zijn in de regel niet zwaarder dan 25 kg. Afhankelijk van de frequentie de omstandigheden waaronder wordt getild kan dit op langere termijn rugklachten veroorzaken.
Tillen van trays. (Arbocatalogus - Pluimveehouderij)
Bij het plaatsen van stapels eiertrays in een containerkar is sprake van bukkend tillen (bij het vullen van het laagste schap) en tillen boven schouderhoogte (bij het vullen van het bovenste schap). Hoe vaker er getild wordt, hoe groter de kans op gezondheidsklachten.
Tillen van zakgoed. (Arbocatalogus - Akkerbouw en vollegrondsteelt)
Door tillen kunnen klachten ontstaan aan de spieren en gewrichten van de rug, de benen en de armen, afhankelijk van frequentie en omstandigheden waar onder getild moet worden.
Toedekken en vrijmaken van kuilvoer. (Arbocatalogus - Melkvee en graasdieren)
Het toedekken en bloten van kuilvoer is meestal zwaar werk en lichamelijk belastend. Het toedekken van kuilen met plasticfolie of afdekkleden is extra belastend als het waait. Bij het tussentijds openen (bloten) van een kuil om weer en nieuwe laag toe te voegen kunnen schadelijke gassen vrijkomen.
Trekken en duwen aan vee. (Arbocatalogus - Melkvee en graasdieren)
Duwen en trekken aan vee komt in de graasdierhouderij veel voor. Regelmatig moeten dieren gevangen worden voor een handeling of behandeling. Bij duwen en trekken bestaat het risico dat het gebied onder in de rug te zwaar belast wordt. Dit kan gezondheidsklachten veroorzaken, zoals lage rugklachten.
Trillingen. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
In nagenoeg alle machines, apparaten en voertuigen worden trillingen opgewekt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen hand- en armtrillingen door handgereedschappen en lichaamstrillingen door zitten of staan op of in een trillende machine of voertuig. Trillingen kunnen gezondheidsschade, hinder en/of onveiligheid veroorzaken en bovendien vermoeidheid. Trillingen kunnen onder andere zenuwafwijkingen, bot- en gewrichtsaandoeningen veroorzaken. Lichaamstrillingen kunnen rugklachten en hernia’s veroorzaken. Roken versterkt het vaatvernauwende effect waardoor de kans op klachten toeneemt bij een blootstelling aan trillingen.
Trillingen. (Arbocatalogus - Bos en Natuur)
Bijna alle machines, apparaten en voertuigen veroorzaken trillingen. Bij handgereedschappen is er sprake van hand- en armtrillingen. Bij zitten of staan op of in een trillende machine of voertuig is er sprake van lichaamstrillingen. Trillingen kunnen gezondheidsschade veroorzaken: zenuwafwijkingen, bot- en gewrichtsaandoeningen, rugklachten en hernia’s. Daarnaast kunnen ze hinder, onveiligheid en vermoeidheid veroorzaken.
Trillingen. (Arbocatalogus - Hoveniers en Groenvoorziening)
In nagenoeg alle machines, apparaten en voertuigen worden trillingen opgewekt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen hand- en armtrillingen door het vasthouden van handgereedschappen en lichaamstrillingen door zitten of staan op of in een trillende machine of voertuig. Trillingen kunnen gezondheidsschade, hinder en/of onveiligheid veroorzaken en bovendien vermoeidheid. Trillingen kunnen onder andere zenuwafwijkingen, bot- en gewrichtsaandoeningen veroorzaken. Lichaamstrillingen kunnen rugklachten en hernia’s veroorzaken. Er is een nieuwe Europese norm voor trillingen met actiewaarden en grenswaarden. Dat kan inhouden dat minder lang met trillende apparaten gewerkt kan worden. Bij overschrijding van de actiewaarden moeten er maatregelen getroffen worden om verdere blootstelling te beperken, zoals alternatieven werkmethoden, andere arbeidsmiddelen, persoonlijke bescherming, onderhoud van de arbeidsmiddelen of het beperken van de blootstellingstijd. Bij overschrijding van de grenswaarde moet het werk zelfs meteen stilgelegd worden.
Trillingen en schokken. (Arbocatalogus - Bloembollenteelt en handel)
In nagenoeg alle machines, apparaten en voertuigen worden trillingen opgewekt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen hand- en armtrillingen door het vasthouden van handgereedschappen en lichaamstrillingen door zitten of staan op of in een trillende machine of voertuig. Trillingen kunnen gezondheidsschade, hinder en/of onveiligheid veroorzaken en bovendien vermoeidheid. Trillingen kunnen onder andere zenuwafwijkingen, bot- en gewrichtsaandoeningen veroorzaken. Lichaamstrillingen en schokken kunnen rugklachten en hernia’s veroorzaken. Er is een Europese norm voor trillingen. Dat kan inhouden dat minder lang met trillende apparaten gewerkt kan worden. Er zijn actiewaarden, grenswaarden en een overgangssituatie.
Trillingen en schokken. (Arbocatalogus - Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen)
In nagenoeg alle machines, apparaten en voertuigen worden trillingen opgewekt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen hand- en armtrillingen door het vasthouden van handgereedschappen en lichaamstrillingen door zitten of staan op of in een trillende machine of voertuig. Trillingen kunnen gezondheidsschade, hinder en/of onveiligheid veroorzaken en bovendien vermoeidheid. Trillingen kunnen onder andere zenuwafwijkingen, bot- en gewrichtsaandoeningen veroorzaken. Lichaamstrillingen en schokken kunnen rugklachten en hernia’s veroorzaken. Er is een Europese norm voor trillingen. Dat kan inhouden dat minder lang met trillende apparaten gewerkt kan worden. Er zijn actiewaarden, grenswaarden en een overgangssituatie.
Trillingen en schokken. (Arbocatalogus - Akkerbouw en vollegrondsteelt)
In nagenoeg alle machines, apparaten en voertuigen worden trillingen opgewekt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen hand- en armtrillingen door het vasthouden van handgereedschappen en lichaamstrillingen door zitten of staan op of in een trillende machine of voertuig. Trillingen kunnen gezondheidsschade, hinder en/of onveiligheid veroorzaken en bovendien vermoeidheid. Trillingen kunnen onder andere zenuwafwijkingen, bot- en gewrichtsaandoeningen veroorzaken. Lichaamstrillingen en schokken kunnen rugklachten en hernia’s veroorzaken. Er is een Europese norm voor trillingen. Dat kan inhouden dat minder lang met trillende apparaten gewerkt kan worden. Er zijn actiewaarden, grenswaarden en een overgangssituatie.
Trillingen en schokken. (Arbocatalogus - Fruitteelt)
In nagenoeg alle machines, apparaten en voertuigen worden trillingen opgewekt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen hand- en armtrillingen door het vasthouden van handgereedschappen en lichaamstrillingen door zitten of staan op of in een trillende machine of voertuig. Trillingen kunnen gezondheidsschade, hinder en/of onveiligheid veroorzaken en bovendien vermoeidheid. Trillingen kunnen onder andere zenuwafwijkingen, bot- en gewrichtsaandoeningen veroorzaken. Lichaamstrillingen en schokken kunnen rugklachten en hernia’s veroorzaken. Er is een Europese norm voor trillingen. Dat kan inhouden dat minder lang met trillende apparaten gewerkt kan worden. Er zijn actiewaarden, grenswaarden en een overgangssituatie.
Tweewielige trekkers. (Arbocatalogus - Hoveniers en Groenvoorziening)
Tweewielige trekkers worden vooral ingezet bij maaien, frezen, spitten en vegen. Werken met deze trekkers kan gevaarlijk zijn omdat de gebruiker gemakkelijk in contact kan komen met bewegende delen. Andere risicovolle aspecten zijn: lawaai en trillingen, uitlaatgassen en lichamelijk belasting.