Resultaten (1)
Tillen en dragen, duwen en trekken. (Arbocatalogus - Tuinzaadbedrijven)
Dit arboblad is bedoeld voor werkgevers en ingehuurde derden om te voldoen aan de verplichtingen uit de arbowet. Medewerkers dienen het te gebruiken als checklist. Het beschrijft de maatregelen die genomen moeten worden om werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. Het is belangrijk om deze voorschriften op te volgen of maatregelen te nemen met een gelijk beschermingsniveau. De genoemde maatregelen zijn afgestemd op de wettelijke eisen. Ook komen de genoemde maatregelen overeen met de huidige stand van de techniek en sluiten ze aan bij de verplichtingen van werkgevers en werknemers om op een gezonde en veilige manier het werk te doen. In dit arboblad is het minimumniveau voor de persoonlijke beschermingsmiddelen beschreven. Organisaties kunnen ervoor kiezen hier in positieve zin van af te wijken. In dit blad wordt beschreven hoe zoveel mogelijk eventuele lichamelijke klachten kunnen worden voorkomen Lichamelijke klachten kunnen o.a. ontstaan door te zware belasting, te veel kracht moeten zetten. Om het risico te verkleinen kunnen verschillende maatregelen worden getroffen, o.a.: goede organisatie werkzaamheden, werkplek juist inrichten, tilhulpmiddelen verstrekken en gebruiken, juiste werkwijze hanteren.