Resultaten (49)
Valgevaar van vlieringen en hooizolders. (Arbocatalogus - Pluimveehouderij)
Op vlieringen en hooizolders brengen openingen in de wanden en de vloeren het risico op vallen met zich mee.
Valgevaar van vlieringen en zolders. (Arbocatalogus - Bloembollenteelt en handel)
Op vlieringen en zolders brengen openingen in de wanden en de vloeren het risico op vallen met zich mee.
Valgevaar van vlieringen en zolders. (Arbocatalogus - Akkerbouw en vollegrondsteelt)
Op vlieringen en zolders brengen openingen in de wanden en de vloeren het risico op vallen met zich mee.
Valgevaar van vlieringen, hooizolders, terrassen en in mestputten. (Arbocatalogus - Paardenhouderij)
Op vlieringen en hooizolders brengen openingen in de wanden en de vloeren en open zolders het risico op vallen met zich mee. Ook aanwezige mestputten kunnen valgevaar opleveren en ernstig letsel veroorzaken.
Veilig werken bij grondverzetmachines (grondwerker). (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Grondverzetmachines zijn voor meer klussen inzetbaar, zoals voor het verwijderen van de deklaag, het maken van ontgravingen, het laden van vrachtwagens en dumpers, het plaatsen van buizen en dergelijke. Risico’s voor grondwerkers die in de directe omgeving van machines werken, zijn: geraakt worden door (onderdelen van) de machine of bedolven raken. Zie ook Werken in putten en sleuven. Men kan ook tijdens het werk in aanraking komen met verontreinigde grond of water, zie hiervoor Verontreinigde grond en (grond)water. Raadpleeg bij hijswerk: Hijswerkzaamheden.
Veilig werken in het Laboratorium. (Arbocatalogus - Tuinzaadbedrijven)
In dit blad wordt beschreven hoe zoveel mogelijk gezondheidsrisico’s kunnen worden voorkomen door maatregelen te nemen. De genoemde maatregelen zijn afgestemd op de wettelijke eisen. Ook komen de genoemde maatregelen overeen met de huidige stand van de techniek en sluiten ze aan bij de verplichtingen van werkgevers en werknemers om op een gezonde en veilige manier het werk te doen. In dit arboblad is het minimumniveau voor de persoonlijke beschermingsmiddelen beschreven. Organisaties kunnen ervoor kiezen hier in positieve zin van af te wijken. Gezondheidsrisico’s kunnen ontstaan door blootstelling aan gevaarlijke stoffen via: • De luchtwegen (inademing van stof of dampen). • Huid (door huidopname omdat sommige gevaarlijke stoffen door de gave huid kunnen worden opgenomen). • De mond (door inslikken bij eten/ drinken met ongewassen handen). De gezondheidsrisico’s kunnen variëren van: • Directe effecten: prikkeling, irritatie, bijtend effecten op ogen, huid, luchtwegen. • Lange termijn effecten: bij jarenlange blootstelling aantasting lever, nieren, zenuwstelsel, huid, allergie e.d.. Of er gezondheidrisico’s kunnen optreden hangt van de schadelijkheid van een stof en de blootstelling. Meestal is het zo dat hoe meer je van een stof opneemt, des te groter is de inwerking op de gezondheid. Om het risico te verkleinen kunnen verschillende maatregelen worden getroffen o.a.: goede registratie van de aanwezige stoffen, goede algemene voorzieningen, ruimtelijke ventilatie en zuurkasten, transport beperken, afval regelmatig opruimen, jaarlijks onderhoud afzuiginstallaties, juiste persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken.
Veilig werken langs de weg. (Arbocatalogus - Bos en Natuur)
Verkeer kan het werken langs de openbare, langs boswegen en langs bospaden gevaarlijke maken. Er worden bomen gerooid, bomen gesnoeid, bermen gemaaid en er worden tijdelijk in- en uitritten ingericht. Dit kan gevaar opleveren voor wie het werk uitvoert én voor de gebruiker van de openbare ruimte. Bij het treffen van maatregelen moet rekening worden gehouden met de eigenschappen van de weg, de gebruiksintensiteit en de eisen van de wegbeheerder en/of de opdrachtgever. Mogelijke maatregelen zijn markeren, afzetten en afsluiten.
Veilig werken met accu's. (Arbocatalogus - Tuinzaadbedrijven)
Bij het laden en installeren van accu's gebeuren veel ongelukken. Bij werkzaamheden aan de elektrische installaties van auto's en werktuigen ook. Met als mogelijke gevolgen: ernstig letsel aan ogen en huid en brandwonden. Mogelijke oorzaken zijn: de vorming van waterstofgas boven de accu tijdens en aan het einde van de laadperiode. Een vonk kan een explosie veroorzaken. kortsluiting tussen de plus- en minpool met een metalen voorwerp. Dit voorwerp kan binnen enkele seconden tot meer dan 100 °C worden verhit. Als een dergelijke kortsluiting plaatsvindt via een ring (sieraad ) of een horlogebandje kunnen zeer ernstige brandwonden ontstaan.
Veilig werken met accu's. (Arbocatalogus - Glastuinbouw)
Bij het laden en installeren van accu's gebeuren veel ongelukken. Bij werkzaamheden aan de elektrische installaties van auto's en werktuigen ook. Met als mogelijke gevolgen: ernstig letsel aan ogen en huid en brandwonden. Mogelijke oorzaken zijn: de vorming van waterstofgas boven de accu tijdens en aan het einde van de laadperiode. Een vonk kan een explosie veroorzaken. kortsluiting tussen de plus- en minpool met een metalen voorwerp. Dit voorwerp kan binnen enkele seconden tot meer dan 100 °C worden verhit. Als een dergelijke kortsluiting plaatsvindt via een ring (sieraad ) of een horlogebandje kunnen zeer ernstige brandwonden ontstaan.
Veilig werken met de bosmaaier. (Arbocatalogus - Bos en Natuur)
Werken met een bosmaaier kan gevaarlijk zijn. Denk aan contact met draaiende delen en wegslingerend materiaal. Andere gevaren zijn: lawaai en trillingen, lichamelijke belasting, uitlaatgassen en stof.
Veilig werken met de tweewielige trekker. (Arbocatalogus - Bos en Natuur)
Ondeskundig gebruik van tweewielige trekkers kan lichamelijk belasting en letsel tot gevolg hebben. Het feit dat veel werkzaamheden worden uitgevoerd op taluds, slootkanten, steile hellingen of moerassige ondergrond maakt het extra risicovol. Andere aspecten die de gezondheid kunnen schaden zijn geluid, trillingen en uitlaatgassen.
Veilig werken met een kleine shovel. (Arbocatalogus - Paardenhouderij)
Het werken met een shovel, bobcat of wiellader kan gevaarlijk zijn. De meest voorkomende risico's zijn: aanrijdingen, afvallende lading en kantelgevaar. Kantelgevaar ontstaat vooral bij het rijden met een geheven bak, last (balen stro, kuilvoer) of het hijsen van loshangende lasten. Als de spoorbreedte kleiner wordt, neemt het kantelgevaar toe. Pas vooral op! Met de grote balen stro en kuil/ voordroogbalen.
Veilig werken met messen. (Arbocatalogus - Tuinzaadbedrijven)
In dit blad wordt beschreven hoe zoveel mogelijk gezondheidsrisico’s kunnen worden voorkomen door maatregelen te nemen. De genoemde maatregelen zijn afgestemd op de wettelijke eisen. Ook komen de genoemde maatregelen overeen met de huidige stand van de techniek en sluiten ze aan bij de verplichtingen van werkgevers en werknemers om op een gezonde en veilige manier het werk te doen. In dit arboblad is het minimumniveau voor de persoonlijke beschermingsmiddelen beschreven. Organisaties kunnen ervoor kiezen hier in positieve zin van af te wijken. Gezondheidsrisico’s kunnen ontstaan door ongevallen door snijden met het mes. Om het risico te verkleinen kunnen verschillende maatregelen worden getroffen o.a.: alleen persoonlijke beschermingsmiddelen voor zien van CE-merk aanschaffen, alleen voorgelicht en geïnstrueerd personeel de werkzaamheden den laten verrichten, medewerkers van juiste persoonlijke beschermingsmiddelen voorzien.
Veilig werken met stap- en trainingsmolens. (Arbocatalogus - Paardenhouderij)
Het werken met een stap/trainingsmolen kan gevaren veroorzaken. Stap/trainingsmolens kunnen op zichzelf gevaarlijk zijn of dat worden door veroudering of slijtage. Soms worden stap/trainingsmolens gewijzigd of zelf gemaakt, waarbij de gevolgen voor de veiligheid soms onvoldoende bekend zijn bij betrokkenen.
Veiligheid in de omgang met paarden. (Arbocatalogus - Paardenhouderij)
Een paard is een kuddedier. In de omgang dient rekening te worden gehouden met zijn natuurlijke instincten en reflexen. Denk hierbij aan schrikken en het vluchtgedrag dat hier een gevolg van kan zijn. In de kudde heeft een paard een leider, of is zelf de leider (meestal een leidende merrie). Als begeleider/verzorger/ruiter moeten wij de leider zijn. Dit betekent duidelijk en consequent zijn in de omgang met het dier. Bij twijfel neemt het paard het initiatief over. De begeleiding van hengsten vraagt een bijzondere aanpak en is alleen geschikt voor professionals, die gewend zijn met hengsten om te gaan.
Veiligheid op het gezinsbedrijf waar de loonwerker werkt. (Arbocatalogus - Melkvee en graasdieren)
Werkzaamheden, zoals gras of maïs inkuilen, mest uitrijden of oogsten, worden uitgevoerd met moderne en grote machines. Deze werkzaamheden kunnen gevaarlijk zijn voor personen die in de buurt zijn van deze machines. Vooral kinderen vinden de machines interessant en zullen ze graag willen zien. Zij kunnen dan op plaatsen komen die voor de chauffeur of machinist moeilijk te overzien zijn. Samen met de agrariër is de loonwerker verantwoordelijk voor de veiligheid van personen tijdens het werk.
Veiligheid van kinderen. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Als er een grote machine op bedrijf is, komen kinderen graag even kijken. Als kinderen op plaatsen komen die voor de chauffeur of machinist moeilijk te overzien zijn, kunnen er ongelukken gebeuren.
Ventilatoren. (Arbocatalogus - Pluimveehouderij)
Als een ventilatorsysteem op hoogte wordt schoongemaakt kan degene die hem schoonmaak door het dak of van het dak vallen. Als een ventilator niet of onvoldoende wordt schoongemaakt, bestaat het risico op brand. Als iemand ongewild in aanraking komt met de ventilator kan dat letsel tot gevolg hebben.
Ventilatoren. (Arbocatalogus - Varkenshouderij)
Als een ventilatorsysteem op hoogte wordt schoongemaakt kan degene die hem schoonmaak door het dak of van het dak vallen. Als een ventilator niet of onvoldoende wordt schoongemaakt, bestaat het risico op brand. Als iemand ongewild in aanraking komt met de ventilator kan dat letsel tot gevolg hebben.
Ventilatoren. (Arbocatalogus - Melkvee en graasdieren)
Als een ventilatorsysteem op hoogte wordt schoongemaakt kan degene die hem schoonmaakt door het dak of van het dak vallen. Als een ventilator niet of onvoldoende wordt schoongemaakt, bestaat het risico op brand. Als iemand ongewild in aanraking komt met de ventilator kan dat letsel tot gevolg hebben.
Ventilatoren. (Arbocatalogus - Bloembollenteelt en handel)
Als ventilatoren niet goed zijn afgeschermd, kunnen draaiende delen ernstig letsel veroorzaken. Bij schoonmaken van ventilatoren op hoogte bestaat valgevaar.
Ventilatoren. (Arbocatalogus - Paardenhouderij)
Als een ventilatorsysteem op hoogte wordt schoongemaakt kan degene die hem schoonmaakt door het dak of van het dak vallen. Als een ventilator niet of onvoldoende wordt schoongemaakt, bestaat het risico op brand. Als iemand ongewild in aanraking komt met de ventilator kan dat letsel tot gevolg hebben.
Ventilatoren. (Arbocatalogus - Akkerbouw en vollegrondsteelt)
Als ventilatoren niet goed zijn afgeschermd, kunnen draaiende delen ernstig letsel veroorzaken. Bij schoonmaken van ventilatoren op hoogte bestaat valgevaar.
Verontreinigde grond en (grond)water. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Het werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water is aangemerkt als “werk met een bijzonder risico”. Hiervoor moet o.a. een V&G plan zijn opgesteld. Bodemonderzoek bepaalt de veiligheidsklasse (T&F) waarbij een onderverdeling is gemaakt in: basisklasse betreffende de giftigheid van de verontreiniging 1T, 2T, 3T voor de brandbaarheid 1F en 2F. Voor CMR stoffen; Carcinogene- (asbest, benzeen), Mutagene- (benzeen, chroomverbindingen) en Reprotoxische stoffen (cadmium, kwik) geldt een apart regime (Arbobesluit Hoofdstuk 4 afdeling 2). De werkwijze van het onverwacht aantreffen van mogelijke verontreinigde grond is beschreven in “Graven bij kabels leidingen en buizen”.
Verplaatsen en ophangen van zadels. (Arbocatalogus - Paardenhouderij)
De ruimte in de zadelkamers op manegebedrijven is vaak beperkt. Vaak worden er drie tot vier zadels boven elkaar opgehangen. Hierbij wordt vaak boven schouderhoogte getild. In pensionstallen beschikken de paardeneigenaren vaak over een eigen zadelkast.
Verplaatsen van wrak en dood vee. (Arbocatalogus - Melkvee en graasdieren)
Op elk veebedrijf komen ziektes voor waardoor dieren niet meer zelf op hun poten kunnen staan of dood gaan. Het verplaatsen van een hulpeloos of dood dier is lichamelijk erg belastend. De inrichting van de stal en de aanwezige hulpmiddelen bepalen in belangrijke mate de zwaarte van de klus.
Verstoppingen en storingen oplossen. (Arbocatalogus - Akkerbouw en vollegrondsteelt)
Machines kunnen verstopt raken of andere storingen geven. Zet altijd eerst de aandrijving af en los daarna het probleem op. Anders kunnen er ongelukken met ernstige en soms fatale afloop gebeuren.
Verstoppingen en storingen oplossen. (Arbocatalogus - Bloembollenteelt en handel)
Machines kunnen verstopt raken of andere storingen geven. Zet altijd eerst de aandrijving af en los daarna het probleem op. Anders kunnen er ongelukken met ernstige en soms fatale afloop gebeuren.
Verstoppingen en storingen oplossen. (Arbocatalogus - Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen)
Machines kunnen verstopt raken of andere storingen geven. Zet altijd eerst de aandrijving af en los daarna het probleem op. Anders kunnen er ongelukken met ernstige en soms fatale afloop gebeuren.
Verstoppingen en storingen oplossen en machines onderhouden. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Machines kunnen verstopt raken of andere storingen geven. Tijdens onderhoudswerkzaamheden wordt ook aan draaiende machines gewerkt. Zet altijd eerst de aandrijving af, wacht tot draaiende en/of bewegende delen stil staan en los daarna het probleem op. Anders kunnen er ongelukken met ernstige en soms fatale afloop gebeuren.
Vierwielige trekkers. (Arbocatalogus - Hoveniers en Groenvoorziening)
Trekkers worden in combinatie met werktuigen ingezet voor verschillende werkzaamheden. Werkzaamheden in een normale moderne trekker met veiligheidscabine zijn relatief veilig, zo lang de chauffeur in de cabine blijft zitten en er geen mensen in de directe omgeving zijn. Gevaarlijke werkzaamheden zijn: het aankoppelen van werktuigen, deelname aan het verkeer en werken op taluds en hellingen.
Vierwielige trekkers. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Trekkers worden in combinatie met werktuigen ingezet voor verschillende werkzaamheden. Werkzaamheden in een moderne trekker met veiligheidscabine zijn veilig. Risico's ontstaan bij: het aankoppelen van werktuigen, deelname aan het verkeer en werken op taluds en hellingen.
Vierwielige trekkers. (Arbocatalogus - Bloembollenteelt en handel)
Trekkers worden in combinatie met werktuigen ingezet voor verschillende werkzaamheden. Werkzaamheden in een normale moderne trekker met veiligheidscabine zijn relatief veilig, zo lang de chauffeur in de cabine blijft zitten en er geen mensen in de directe omgeving zijn. Gevaarlijke werkzaamheden zijn: het aankoppelen van werktuigen, deelname aan het verkeer.
Vierwielige trekkers. (Arbocatalogus - Tuinzaadbedrijven)
Trekkers worden in combinatie met werktuigen ingezet voor verschillende werkzaamheden. Werkzaamheden in een moderne trekker met veiligheidscabine zijn veilig. Risico's ontstaan bij: het aankoppelen van werktuigen, deelname aan het verkeer en werken op taluds en hellingen.
Vierwielige trekkers. (Arbocatalogus - Fruitteelt)
Trekkers worden in combinatie met werktuigen ingezet voor verschillende werkzaamheden. Werkzaamheden in een normale moderne trekker met veiligheidscabine zijn relatief veilig, zo lang de chauffeur in de cabine blijft zitten en er geen mensen in de directe omgeving zijn. Gevaarlijke werkzaamheden zijn: het aankoppelen van werktuigen, deelname aan het verkeer.
Vierwielige trekkers. (Arbocatalogus - Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen)
Trekkers worden in combinatie met werktuigen ingezet voor verschillende werkzaamheden. Werkzaamheden in een normale moderne trekker met veiligheidscabine zijn relatief veilig, zo lang de chauffeur in de cabine blijft zitten en er geen mensen in de directe omgeving zijn. Gevaarlijke werkzaamheden zijn: het aankoppelen van werktuigen, deelname aan het verkeer.
Vierwielige trekkers. (Arbocatalogus - Akkerbouw en vollegrondsteelt)
Trekkers worden in combinatie met werktuigen ingezet voor verschillende werkzaamheden. Werkzaamheden in een normale moderne trekker met veiligheidscabine zijn relatief veilig, zo lang de chauffeur in de cabine blijft zitten en er geen mensen in de directe omgeving zijn. Gevaarlijke werkzaamheden zijn: het aankoppelen van werktuigen, deelname aan het verkeer.
Vierwielige trekkers (2 assige) (veiligheid). (Arbocatalogus - Bos en Natuur)
Trekkers worden in combinatie met werktuigen ingezet voor verschillende werkzaamheden. Werkzaamheden in een normale moderne trekker met veiligheidscabine zijn relatief veilig, zo lang de chauffeur in de cabine blijft zitten en er geen mensen in de directe omgeving zijn. Risico's bij het werken met trekkers kunnen zijn: lichamelijk letsel, fysieke belasting, door trillen, schokken en belastende werkhoudingen zie zittend werk chauffeur en machinist.
Vloeibare meststoffen. (Arbocatalogus - Glastuinbouw)
Om goede teeltresultaten te behalen wordt o.a. gebruik gemaakt van vloeibare meststoffen. Het gebruik van meststoffen kan bij onjuiste toepassing leiden tot gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Vaak worden de risico’s van het werken met vloeibare meststoffen onderschat. In onverdunde vorm kunnen deze stoffen ernstig letsel veroorzaken, zoals chemische brandwonden, oogletsel en onherstelbare schade aan de luchtwegen. En wanneer twee verschillende stoffen bij elkaar worden gebruikt, kunnen zeer giftige gassen vrijkomen met als gevolg een gezondheidsrisico of bij vermenging spontane ontploffingen.
Vloeibare stikstof. (Arbocatalogus - Melkvee en graasdieren)
Op veel graasdierbedrijven wordt gebruik gemaakt van stikstofvaten om genetisch materiaal (rietjes, embryo's) te bewaren voor inseminatie. De toepassing en transport van diepvriessperma vraagt extra aandacht. Het op een veilige wijze vervoeren van stikstofvaten (cryo houders) in de auto is een belangrijk aandachtpunt op het gebied van veiligheid. Het grootste risico voor vervoer over de weg is het verdampen van de vloeibare stikstof in het voertuig. Hierdoor ontstaat gebrek aan zuurstof voor de bestuurder en mogelijke inzittenden, met als gevolg het bewusteloos raken en het eventueel binnen enkele minuten overlijden door verstikking in het voertuig.
Vloeibare stikstof op hengstenhouderijen. (Arbocatalogus - Paardenhouderij)
Op hengstenhouderijbedrijven (dekstations) wordt gebruik gemaakt van stikstofvaten om genetisch materiaal (rietjes, embryo's) te bewaren voor inseminatie. De toepassing en transport van diepvriessperma vraagt extra aandacht. Het op een veilige wijze vervoeren van kleine stikstofvaten (cryo-houders) in de auto van veearts of hengstenhouder, is een belangrijk aandachtpunt op het gebied van veiligheid. Het grootste risico voor vervoer over de weg is het verdampen van de vloeibare stikstof in het voertuig. Hierdoor ontstaat gebrek aan zuurstof voor de bestuurder en mogelijke inzittenden, met als gevolg het bewusteloos raken en het eventueel binnen enkele minuten overlijden door verstikking in het voertuig.