Resultaten (6)
Veilig werken in het Laboratorium. (Arbocatalogus - Tuinzaadbedrijven)
In dit blad wordt beschreven hoe zoveel mogelijk gezondheidsrisico’s kunnen worden voorkomen door maatregelen te nemen. De genoemde maatregelen zijn afgestemd op de wettelijke eisen. Ook komen de genoemde maatregelen overeen met de huidige stand van de techniek en sluiten ze aan bij de verplichtingen van werkgevers en werknemers om op een gezonde en veilige manier het werk te doen. In dit arboblad is het minimumniveau voor de persoonlijke beschermingsmiddelen beschreven. Organisaties kunnen ervoor kiezen hier in positieve zin van af te wijken. Gezondheidsrisico’s kunnen ontstaan door blootstelling aan gevaarlijke stoffen via: • De luchtwegen (inademing van stof of dampen). • Huid (door huidopname omdat sommige gevaarlijke stoffen door de gave huid kunnen worden opgenomen). • De mond (door inslikken bij eten/ drinken met ongewassen handen). De gezondheidsrisico’s kunnen variëren van: • Directe effecten: prikkeling, irritatie, bijtend effecten op ogen, huid, luchtwegen. • Lange termijn effecten: bij jarenlange blootstelling aantasting lever, nieren, zenuwstelsel, huid, allergie e.d.. Of er gezondheidrisico’s kunnen optreden hangt van de schadelijkheid van een stof en de blootstelling. Meestal is het zo dat hoe meer je van een stof opneemt, des te groter is de inwerking op de gezondheid. Om het risico te verkleinen kunnen verschillende maatregelen worden getroffen o.a.: goede registratie van de aanwezige stoffen, goede algemene voorzieningen, ruimtelijke ventilatie en zuurkasten, transport beperken, afval regelmatig opruimen, jaarlijks onderhoud afzuiginstallaties, juiste persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken.
Veilig werken met accu's. (Arbocatalogus - Tuinzaadbedrijven)
Bij het laden en installeren van accu's gebeuren veel ongelukken. Bij werkzaamheden aan de elektrische installaties van auto's en werktuigen ook. Met als mogelijke gevolgen: ernstig letsel aan ogen en huid en brandwonden. Mogelijke oorzaken zijn: de vorming van waterstofgas boven de accu tijdens en aan het einde van de laadperiode. Een vonk kan een explosie veroorzaken. kortsluiting tussen de plus- en minpool met een metalen voorwerp. Dit voorwerp kan binnen enkele seconden tot meer dan 100 °C worden verhit. Als een dergelijke kortsluiting plaatsvindt via een ring (sieraad ) of een horlogebandje kunnen zeer ernstige brandwonden ontstaan.
Veilig werken met messen. (Arbocatalogus - Tuinzaadbedrijven)
In dit blad wordt beschreven hoe zoveel mogelijk gezondheidsrisico’s kunnen worden voorkomen door maatregelen te nemen. De genoemde maatregelen zijn afgestemd op de wettelijke eisen. Ook komen de genoemde maatregelen overeen met de huidige stand van de techniek en sluiten ze aan bij de verplichtingen van werkgevers en werknemers om op een gezonde en veilige manier het werk te doen. In dit arboblad is het minimumniveau voor de persoonlijke beschermingsmiddelen beschreven. Organisaties kunnen ervoor kiezen hier in positieve zin van af te wijken. Gezondheidsrisico’s kunnen ontstaan door ongevallen door snijden met het mes. Om het risico te verkleinen kunnen verschillende maatregelen worden getroffen o.a.: alleen persoonlijke beschermingsmiddelen voor zien van CE-merk aanschaffen, alleen voorgelicht en geïnstrueerd personeel de werkzaamheden den laten verrichten, medewerkers van juiste persoonlijke beschermingsmiddelen voorzien.
Vierwielige trekkers. (Arbocatalogus - Tuinzaadbedrijven)
Trekkers worden in combinatie met werktuigen ingezet voor verschillende werkzaamheden. Werkzaamheden in een moderne trekker met veiligheidscabine zijn veilig. Risico's ontstaan bij: het aankoppelen van werktuigen, deelname aan het verkeer en werken op taluds en hellingen.