Resultaten (5)
Veilig werken bij grondverzetmachines (grondwerker). (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Grondverzetmachines zijn voor meer klussen inzetbaar, zoals voor het verwijderen van de deklaag, het maken van ontgravingen, het laden van vrachtwagens en dumpers, het plaatsen van buizen en dergelijke. Risico’s voor grondwerkers die in de directe omgeving van machines werken, zijn: geraakt worden door (onderdelen van) de machine of bedolven raken. Zie ook Werken in putten en sleuven. Men kan ook tijdens het werk in aanraking komen met verontreinigde grond of water, zie hiervoor Verontreinigde grond en (grond)water. Raadpleeg bij hijswerk: Hijswerkzaamheden.
Veiligheid van kinderen. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Als er een grote machine op bedrijf is, komen kinderen graag even kijken. Als kinderen op plaatsen komen die voor de chauffeur of machinist moeilijk te overzien zijn, kunnen er ongelukken gebeuren.
Verontreinigde grond en (grond)water. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Het werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water is aangemerkt als “werk met een bijzonder risico”. Hiervoor moet o.a. een V&G plan zijn opgesteld. Bodemonderzoek bepaalt de veiligheidsklasse (T&F) waarbij een onderverdeling is gemaakt in: basisklasse betreffende de giftigheid van de verontreiniging 1T, 2T, 3T voor de brandbaarheid 1F en 2F. Voor CMR stoffen; Carcinogene- (asbest, benzeen), Mutagene- (benzeen, chroomverbindingen) en Reprotoxische stoffen (cadmium, kwik) geldt een apart regime (Arbobesluit Hoofdstuk 4 afdeling 2). De werkwijze van het onverwacht aantreffen van mogelijke verontreinigde grond is beschreven in “Graven bij kabels leidingen en buizen”.
Verstoppingen en storingen oplossen en machines onderhouden. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Machines kunnen verstopt raken of andere storingen geven. Tijdens onderhoudswerkzaamheden wordt ook aan draaiende machines gewerkt. Zet altijd eerst de aandrijving af, wacht tot draaiende en/of bewegende delen stil staan en los daarna het probleem op. Anders kunnen er ongelukken met ernstige en soms fatale afloop gebeuren.
Vierwielige trekkers. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Trekkers worden in combinatie met werktuigen ingezet voor verschillende werkzaamheden. Werkzaamheden in een moderne trekker met veiligheidscabine zijn veilig. Risico's ontstaan bij: het aankoppelen van werktuigen, deelname aan het verkeer en werken op taluds en hellingen.