Verontreinigde grond en (grond)water

Verontreinigde grond en (grond)water

Het werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water is aangemerkt als “werk met een bijzonder risico”. Hiervoor moet o.a. een V&G plan zijn opgesteld.

Bodemonderzoek bepaalt de veiligheidsklasse (T&F) waarbij een onderverdeling is gemaakt in:

Voor CMR stoffen; Carcinogene- (asbest, benzeen), Mutagene- (benzeen, chroomverbindingen) en Reprotoxische stoffen (cadmium, kwik) geldt een apart regime (Arbobesluit Hoofdstuk 4 afdeling 2).

De werkwijze van het onverwacht aantreffen van mogelijke verontreinigde grond is beschreven in “Graven bij kabels leidingen en buizen”.

Dagelijkse praktijk