Verontreinigde grond en (grond)water

Verontreinigde grond en (grond)water

DIT STUK IS NOG NIET GETOETST DOOR DE INSPECTIE SZW
EN DIENT ALS NASLAGWERK

Er is sprake van ernstig verontreinigde grond met een bodemvolume van meer dan 25m3 of sterk verontreiningd grondwater met een bodemvolume van meer dan 100m3. Het werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water is aangemerkt als “werk met een bijzonder risico”. Hiervoor moet o.a. een V&G saneringsplan zijn opgesteld.
Verder geldt de CROW 400 Richtlijn.

De concentratie van een verontreinigde stof (bodemanalyserapport) bepaalt in eerste instantie of er sprake is van een veiligheidsklasse (Oranje, Rood en Zwart). Op basis van de carcinogene, mutagene en vluchtige eigenschappen en de mate van ventilatie wordt bepaald welke veiligheidsklasse van toepassing is waarbij een onderverdeling is gemaakt in:SRC = Serious Risk Concentration
CM = Carcinogeen en mutageen
Voor niet vluchtige stoffen ligt de grens bij 75% van de SRC-arbo. Voor vluchtige stoffen ligt dit bij de tussenwaarde.

Op basis van de veiligheidsklasse moeten veiligheidsmaatregelen genomen worden die passen bij de aangetroffen verontreiniging, de uit te voeren werkzaamheden en de aanwezige omstandigheden.

Dagelijkse praktijk